Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Vážení rodiče a milí žáci prvního stupně,
od příštího týdne čeká větší část žáků I. stupně návrat do školy, ovšem nikoliv do běžného školního režimu, na jaký jste již zvyklí. Připravili jsme proto pro Vás souhrn nejdůležitějších informací, které budete potřebovat předtím, než se v pondělí znovu sejdeme přímo ve škole.

Zákonné zástupce laskavě žádáme, aby si níže uvedené informace důkladně pročetli.

Výuka bude v souladu s nařízeními ministerstev školství a zdravotnictví prováděna v rámci vytvořených pracovních skupin. Podařilo se nám zachovat rozdělení skupin podle tříd (bude 10 skupin) a většina žáků tak bude součástí skupiny vytvořené z jejich kmenové třídy. Z výše uvedených 10- ti skupin vzniklo pět, ve kterých bude zajištěna i odpolední činnost, nejdéle do 16:00 hodin.

Začátek výuky byl stanoven na 8:00 hodin, v pondělí 25. 5. se proto žáci
dostaví ke škole nejpozději v 7:50 hodin.


Žáci 4. a 5. ročníků se budou, podle pokynů, které Vám individuálně sdělí jednotliví vyučující, shromažďovat před hlavním vchodem do školy. Zde budou vytvořena stanoviště pro jednotlivé skupiny.
Žáci 1. – 3. ročníků se dostaví bočním vchodem u družiny a na svého vyučujícího budou, opět podle individuálně předaných pokynů, čekat na vyznačených stanovištích.

Určení vyučující Vás budou očekávat od 7:45, nemá proto význam se ke škole dostavit s výrazným předstihem.

Žáci s sebou musí donést vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ s datem vyplnění, které nebude starší než tři dny, tj. maximálně 22. 5. 2020.

Pokud již někteří z rodičů vyplněné čestné prohlášení zaslali, musí ho vyplnit znovu.

Formulář „Čestné prohlášení“ je dostupný na webových stránkách školy, případně je možné se pro něj do konce týdne, po předchozí telefonické dohodě, zastavit přímo ve škole.

Žáci si zároveň musí přinést minimálně dvě vlastní roušky a igelitový pytlík, do kterého budou použité roušky odkládat.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude možné žáka do prezenční výuky zařadit!

Výuka bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední „výukový blok“, který zahrnuje i oběd, bude probíhat v případě 1. – 3. tříd do 12:30 a v případě 4. – 5. tříd do 13:00. Pokud není žák zařazen na základě Vaší žádosti do odpolední části výuky, odchází ve výše uvedených časech ze školy domů a rodinní příslušníci ho mohou případně vyzvednout na stejném stanovišti, na jakém bude probíhat ranní shromažďování dětí. V případě dětí, které byly přihlášeny i na odpolední část výuky si je plynule převezmou vychovatelky, se kterými budou děti trávit odpolední část výuky a to až do vyzvednutí ze strany rodinných příslušníků, případně do individuálně dohodnutého termínu odchodu žáka z odpolední výuky samostatně domů. Detailní informace k vyzvedávání dětí Vám opět sdělí určení vyučující.

Obědy budou pro děti vařeny formou teplé stravy bez polévky. Všechny děti, které se ve školní jídelně stravují standardně v průběhu školního roku, budou mít obědy přihlášeny automaticky. Pokud budete mít zájem o odhlášení obědů, bude nutné provést odhlášení individuálně a to standardním způsobem přes webovou aplikaci. U skupin žáků 1. – 3. ročníku budou obědy dětem donášeny přímo do tříd v jednorázových obalech a děti se budou společně s vyučujícím stravovat přímo v určených třídách. Žáci 4. – 5. ročníků se budou stravovat podle vytvořeného harmonogramu přímo ve školní jídelně, a to vždy pouze jedna skupina pod dozorem svého vyučujícího. V případě onemocnění žáka bude možné v 1. den nemoci oběd vyzvednout.
Vydáván bude přes kancelář vedoucí školní jídelny (vstup přes dvůr školy) a to v jednorázovém obalu (není možné použít vlastní nosič na jídlo). Oběd bude možné vyzvednout pouze v časovém rozmezí 13:00 – 13:15.

Rádi bychom Vás upozornili, že děti budou muset během prezenční výuky ve škole striktně dodržovat pravidla stanovené ministerstvem školství a zdravotnictví. Poučení dětí proběhne 25. 5. a dětem bude detailně vysvětleno, jakým způsobem bude výuka probíhat a jaká jsou důležitá
omezení a pravidla, která bude nutné bezpodmínečně dodržovat. Namátkově se jedná např. o nošení roušek v případě skupinové práce ve třídě, povinnost nasazení roušky v případě opuštění vyhrazené učebny, zvýšená hygiena po dobu pobytu v budově školy, omezení fyzického
osobního kontaktu se spolužáky, zákaz „mixování“ vytvořených pracovních skupin a to i v době pobytu mimo školní budovu v rámci areálu školy atd.


Jsme nuceni Vás upozornit, že v případě opakovaného porušování stanovených pravidel bude přistoupeno k vyloučení daného žáka z prezenční výuky.

Po zbývající část období vyučování tohoto školního roku budou i nadále vytvářeny ze strany vyučujících pravidelné týdenní učební plány, které budeme zveřejňovat na webu školy v aplikaci e-deska.

Učební plány budou společné pro všechny žáky bez rozdílu, ať již budou využívat možnost prezenční výuky, nebo nadále budou pokračovat ve výuce „distanční“ formou z domova.
Nebude tedy docházet ke znevýhodnění žáků, kteří nevyužili možnost prezenční výuky přímo ve škole! Ve spolupráci s vyučujícími zajistíme maximální podporu všem žákům, kteří budou pokračovat ve výuce z domova.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na určené vyučující pro jednotlivé pracovní skupiny, případně přímo na zástupce vedení školy.

TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ V PONDĚLÍ

Vedení školy, dne 20. 5. 2020

Důležité upozornění pro rodiče žáků I.stupně!
Někteří rodiče nám spolu s Návratkou, kterou potvrzují účast dítěte na vyučování od 25. 5. 2020, vrací rovnou také Čestné prohlášení. To je v těchto dnech předčasné! Čestné prohlášení přinese žák v den nástupu do školy! Nové formuláře Čestného prohlášení si prosím vyzvedněte ve škole v úředních hodinách.

Mgr.Hynek Kalhous, ředitel školy
dne: 13. 5. 2020

Důležité informace
pro rodiče

dne 7. 5. 2020 ZDE

Informace pro rodiče žáků I. stupně
k prezenční výuce od 25. 5. 2020 ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění ZDE
Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 ZDE

Rozvrh on-line výuky 2. stupeň

Milí žáci a rodiče,
od 27. 4. rozšiřujeme domácí výuku tříd na 2. stupni o pravidelné on-line hodiny, které budou probíhat prostřednictvím platformy Google Meet. Výuka bude organizována podle vytvořeného harmonogramu pro jednotlivé třídy ZDE.
Princip výuky je nastaven tak, že v rámci hlavních předmětů, tj. matematiky, českého jazyka a anglického jazyka proběhne vždy minimálně jedna on-line hodina týdně. U zbývajících kmenových předmětů, tj. Nj, Rj, Fy, Ch, Př, Ze a Dě proběhne on-line hodina minimálně jednou za dva týdny. Detailní informace a odkazy na připojení do videokonference Vám zašlou jednotliví vyučující na Vaše školní e-maily.

Vážení rodiče,
od 2. 4. 2020 14:00 bude možné zapisovat děti do 1. ročníku pro následující školní rok 2020/21 prostřednictvím on-line zápisu. Pro zápis dětí prosím využijte odkaz ZDE.

Vyplněný on-line formulář prosím vytiskněte a podepsaný ho zašlete poštou na adresu školy: Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Další možností je přinést vytištěnou přihlášku osobně a vhodit ji do poštovní schránky u hlavního vchodu do Centrálního pavilonu školy.

V případě, že nebudete mít možnost vyplněný formulář doma vytisknout, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele školy Mgr. Ivu Kulhánkovou na tel. čísle 775 150 127.

Stanovení úředních hodin ZŠ Opatovice nad Labem, platné od 16. 3. 2020 do odvolání ZDE

Informace pro rodiče – zrušené výjezdy do zahraničí ZDE

Prosíme rodiče o kontrolu stavu konta na stravném (www.strava.cz).
Pokud je zůstatek větší než 722,-Kč,
zrušte si prosím ihned trvalý příkaz na placení obědů!

Důležité informace ředitele školy ze dne 22.3.2020 ZDE

Vážení rodiče a žáci, od neděle 15. 3. budou v pravidelných týdenních intervalech zveřejňovány pokyny pro domácí výuku žáků a to prostřednictvím „úřední e-desky“.

Novinky k domácí výuce a zavedení Konzultačních hodin pro žáky v rámci domácí výuky ZDE

Konzultační hodiny pro domácí výuku ZDE

Pokyny k domácí výuce pro všechny třídy je možné stáhnout ZDE.

Po stažení a rozbalení souboru jsou jednotlivé pokyny rozděleny do složek podle jednotlivých tříd 1. stupně a vyučujících 2. stupně.
Pokyny k domácí výuce budou pro 1. stupeň rozděleny podle jednotlivých tříd a pro 2. stupeň podle jednotlivých vyučujících. Pracovní plán pro žáky je připravován na jeden týden a zveřejněn bude vždy v neděli.
Doplňující materiály k výuce (pracovní listy, prezentace apod.) budou jednotliví vyučující zasílat pro 1. stupeň na zavedené kontaktní e-mailové adresy rodičů a pro 2. stupeň na školní e-mailové adresy žáků. Všichni žáci 2. stupně znají své e-mailové adresy i přístupová hesla. Adresa je tvořena: jménopříjmení@zsopatovice.cz
(např. pavelnovak@zsopatovice.cz) a heslo je shodné s přihlášením na PC v učebnách Informatiky a Fyziky.
V případě jakýchkoliv komplikací s přístupem na web či do školního e-mailu kontaktujte prosím telefonicky nebo e-mailem kteréhokoli zástupce ředitele školy – kontakty jsou na webu školy.
Pro zobrazení domácích úkolů a učiva na PC doporučujeme používat internetové prohlížeče google chrome nebo mozilla firefox. V případě použití staršího prohlížeče internet explorer může docházet k chybnému zobrazení. Další možností je stažení souboru s informacemi přímo do PC.

Ředitel školy rozhodl o zrušení veškerých výjezdů se žáky, které byly plánovány pro tento školní rok. Výjezdy do zahraničí se nejeví jako reálné pro pravděpodobně velmi dlouhé období, vzhledem k předpokladu dlouhodobého setrvání stavu uzavření hranic ČR, takže nelze uvažovat o žádné náhradě za rušené výjezdy (Anglie, Itálie, Rakousko). Výjezdy do škol v přírodě v dalším školním roce jsou otázkou budoucí, a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Otázka vrácení záloh za zrušené výjezdy do zahraničí je předmětem řešení s cestovními kancelářemi, kterým byla oficiálně odeslána informace o zrušení zájezdů z objektivních důvodů. Cestovním kancelářím bylo jednoznačně sděleno, že očekáváme vrácení zálohově poskytnutých finančních prostředků v plné výši, neboť nejde o storno z vůle školy, ale jednoznačně o zásah „vyšší moci“. Pro případ sporu s příslušnou CK bude škola postupovat právní cestou v zastoupení renomované právní kanceláře.

S ohledem na aktuální vývoj událostí je s platností od 14. 3. 2020 tělocvična Základní školy Opatovice nad Labem do odvolání uzavřena i pro externí nájemce. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, potvrzenou „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ je možné si vyzvednout v kancelářích vedení školy Opatovice nad Labem v pracovní den od 8:00 do 15:00. V tuto chvíli připravujeme plán pro výuku žáků z domova na následující týden. Detailní informace budou zveřejněny v pátek 13. 3. odpoledne na webu školy.